Regulamin i zasady sprzedaży w sklepie internetowym www.artlis.pl

Sklep zarządzany jest przez jest ARTLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy: ul. Rynek 60 / 2, kod pocztowy 50-116, Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej w Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy, pod numerem KRS: 0001002602, NIP: 8971914497

§1
Definicje

 1. Administrator - podmiot będący właścicielem i administratorem serwisu www.artlis.pl. Administratorem jest Artlis sp. z o. o. zwany dalej Administratorem
 2. Dostawca - podmiot będący stroną umowy sprzedaży towaru prezentowanego w ofercie internetowej zawieranej z Klientem, obowiązany do dostarczenia klientowi produkt
 3. Produkt - dzieło wykonane i wystawione w serwisie www.artlis.pl przez dostawcę.
 4. Cena - należność od klienta dla Administratora.
 5. Prowizja - wynagrodzenie należne Administratorowi od Dostawcy za zbieranie Zamówień od Klientów i przekazanie ich do Dostawcy. Prowizja należy się wyłącznie w przypadku dojścia do skutku Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą
 6. Klient - osoba fizyczna lub prowadząca działalność gospodarczą posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w ramach Oferty internetowej zobowiązuje Administratora do przesłania Zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży z Dostawcą
 7. Cena końcowa - należność od administratora dla dostawcy
 8. Panel Twórcy - narzędzie na stronie www.artlis.pl dostępny tylko dla Dostawcy, w której Dostawca ma możliwość:
  1. dodania Produktu do serwisu wypełniając odpowiednie pola w formularzu
  2. podglądu zamówień złożonych przez klientów za pośrednictwem serwisu
  3. złożenia dyspozycji wypłaty środków
  4. ustawienia podstawowych informacji
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta przekazywane przez Administratora Dostawcy, zawierające w szczególności informację w zakresie ilości Produktu oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Dostawcą

§2
Postanowienia ogólne

 1. Przed przystąpieniem do udziału w roli Twórcy należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w roli Twórcy oznacza:
  1. akceptację postanowień Regulaminu
  2. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
 2. Administrator nie jest stroną zawieranej przez klienta umowy sprzedaży. Administrator oferuje usługę pośrednictwa w zakupie / sprzedaży oraz udziela pomocy w realizacji umowy sprzedaży, w szczególności poprzez przekazanie Dostawcy danych niezbędnych do jej realizacji.
 3. Za prawidłową dostawę Produktu wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie Produktu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy z Dostawcą w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
 5. Wobec administratora nie przysługują Klientowi żadne roszczenia mające związek z zawartą lub przyszłą umową sprzedaży. Stroną umowy jest Dostawca. Pośrednik może jednak udzielić, w miarę możliwości pomocy w zakresie odstąpienia od umowy oraz reklamacji. Pomoc ta polega na możliwość składania przez klienta na adres mailowy Administratora reklamacji, które następnie zostaną przekazane Dostawcy.
 6. Majątkowe oraz osobiste prawa do opisów Produktów oraz ich zdjęć przysługują Dostawcy. Dostawca udziela licencji niewyłącznej na wykorzystywanie zdjęć oraz opisów Produktów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich. Wszelkie roszczenia w tym zakresie będą kierowane do Dostawcy.
 7. Dostawca umieszczając na stronie www.artlis.pl Produkty na sprzedaż zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości Produktu w przypadku złożenia Zamówienia. Dostawca uzupełnia faktyczny stan Produktu. W przypadku zmiany stanu Produktu, Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie zmienić stan na stronie Produktu, za pośrednictwem Panelu Twórcy.

§3
Składanie zamówień

 1. Realizacja usługi Administratora w postaci przekazania treści Zamówienia Dostawcy inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia zamówienia w serwisie www.artlis.pl
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem okresowych przerw technicznych, na czas określony przez Administratora.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga od Klienta podania danych, umożliwiających Dostawcy dostarczenie Produktów oraz innych informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia. Do tych danych wliczają się w szczególności: imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej, adres dostawy oraz dane kontaktowe.
 4. Dostawca zobowiązuje się do przetwarzania danych wyłącznie do celów realizacji Zamówienia

§4
Dokonywanie płatności

 1. Administrator pośredniczy w przekazaniu Ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu umowy sprzedaży należnych Dostawcy od Klienta.
 2. Wszystkie Ceny umieszczone na stronach Produktów są w walucie polskiej i są cenami całkowitymi.
 3. Koszty przesyłki podane w procesie składania Zamówienia zależne są od rodzaju formy Dostawy wybranej przez Klienta.
 4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Dostawcy w chwili kliknięcia przez Klienta przycisku "Dodaj do koszyka", lub "Kup teraz".
 5. Dopuszczalne są następujące formy płatności:
  1. Przelew bankowy
  2. Płatności elektroniczne PayPal
 6. Administrator może dokonać zmian w dostępnych formach płatności.
 7. Brak uznania należności z tytułu Cen na rachunku Administratora w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od złożenia Zamówienia zwalnia Administratora z obowiązku przekazania treści Zamówienia Dostawcy (anulowanie zamówienia).

§5
Realizacja zamówień

 1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Administrator zobowiązuje się przekazać Dostawcy szczegóły Zamówienia oraz dane niezbędne do jego realizacji.
 2. Administrator przekazuje również Cenę za zamówione Produkty należną Dostawcy.
 3. Dostawca zobowiązuje się wysłać na podany przez Klienta adres dostawy Produkty podane w szczegółach Zamówienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych, lub w terminie podanym przez Dostawcę na stronie Produktu.
 4. Klient odbierając Produkty powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności dostarczającego przesyłkę sporządzić protokół szkody. który wraz z ewentualną reklamacją przekazać do Administratora.

§6
Rozliczenie

 1. Środki za Zamówienia przechowywane są na rachunku Administratora. Administrator udostępnia informacje na temat Ceny należnej dla Dostawcy w Panelu Twórcy.
 2. Dostawca w celu wypłaty należności, składa dyspozycję wypłaty środków w odpowiednim Formularzu w Panelu Twórcy.
 3. Dyspozycje wypłaty środków mogą być składane nie częściej niż raz na 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych. Po złożeniu dyspozycji wypłaty środków Administrator zobowiązuje się przelać na rachunek Dostawcy należną kwotę w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych.

§7
Odstąpienie od umowy

 1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży, w terminie 14 (słownie:czternastu) dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta ( kosztów odesłania towaru)
 2. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Dostawcy za pośrednictwem Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Oświadczenie należy wysłać drogą mailową na adres podany w zakładce "Kontakt". W tytule wiadomości należy podać numer Zamówienia.
 3. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, Administrator udostępnia Klientowi informacje o adresie, na który Klient jest zobowiązany odesłać zamówione Produkty oraz terminie.
 4. Koszty dostawy w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży są po stronie Klienta.
 5. Dostawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Produktu odesłanego przez Klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności za pośrednictwem Administratora.

§8
Reklamacje i zwroty produktów

 1. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres Administratora podany w zakładce "Kontakt"
 3. Administrator zobowiązuje się przekazać Dostawcy treść reklamacji, a rozpatrywanie Reklamacji jest po stronie Dostawcy.
 4. Administrator nie odpowiada za werdykt Dostawcy w sprawie reklamacji, jednak w przypadku sporu Administrator może pomóc w rozwiązaniu sporu.
 5. Dostawca zobowiązuje się udzielić informacji Administratorowi o terminie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o reklamacji.

§9
Reklamacje w zakresie usług elektronicznych

 1. Administrator podejmuje działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania strony www.artlis.pl, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. W przypadku wystąpienia błędów Administrator zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w działaniu strony.
 2. Klient zobowiązany jest powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach i przerwach w działaniu strony www.artlis.pl
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie Produktu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Dostawca ma prawo do odmowy zawarcia z Klientem umowy sprzedaży w przypadku wystąpienia nieprawidłowości na stronie www.artlis.pl.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2022
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego.
 3. Rejestracja Konta na stronie www.artlis.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dane podmiotu zarządzającego

ARTLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Rynek 60 / 2,

50-116 Wrocław

KRS: 0001002602,

NIP: 8971914497

Product added to wishlist
Product added to compare.

Używamy plików cookie lub podobnych technologii w celach technicznych oraz, za Twoją zgodą, w innych celach określonych w polityce prywatności. Odmowa zgody może spowodować, że powiązane funkcje będą niedostępne.

Użyj przycisku „Akceptuj”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z takich technologii. Użyj przycisku „Odrzuć” lub zamknij to powiadomienie, aby kontynuować bez akceptacji.